Партнераар бүртгүүлж

сар бүр урамшуулал ав

Партнершип хөтөлбөр “Масупос” ХХК-аас харилцагчид болон хамтран ажиллах хүсэлтэй хувь хүн, албан байгууллагууддаа зориулан өөрийн Партнер кодоо Масу Пос-ийн шинэ хэрэглэгчид дамжуулан бүртгүүлсэн бүртгэл тутмаасаа сар бүр урамшуулал авах боломжтой хөтөлбөр юм.
Партнершип хөтөлбөр гэж юу вэ?
“Масупос” ХХК-аас харилцагчид болон хамтран ажиллах хүсэлтэй хувь хүн, албан байгууллагууддаа зориулан өөрийн Партнер кодоо Масу Пос-ийн шинэ хэрэглэгчид дамжуулан бүртгүүлсэн бүртгэл тутмаасаа сар бүр урамшуулал авах боломжтой хөтөлбөр юм.
Өөрөөр хэлбэл урамшуулал авах хүсэлтэй Партнер хэрэглэгч шинэ хэрэглэгчийн бүртгэл үүсгэх үед өөрийн Партнер кодыг тухайн шинэ хэрэглэгчид дамжуулан, бүртгэлд оруулж өгснөөр шинэ харилцагчийн сар бүр төлж буй Subscription төлбөрийн тодорхой хэсгийг Партнер хэрэглэгч өөртөө шилжүүлэн авах боломжтой болно.
Партнершип хөтөлбөр
Партнер болон бүртгүүлэхийн тулд хувь хүн, байгууллагын мэдээлэл, харилцах данс, холбоо барих мэдээлэл болон холбогдох бусад мэдээллийг илгээн, үйлчилгээний нөхцөлтэй танилцаж, гэрээ байгуулснаар Партнерын дугаар авна.
Өөрийн Партнер кодыг шинээр хэрэглэгч болж буй харилцагчид өгөн тухайн харилцагч тус кодыг ашиглан бүртгүүлнэ.
Партнер код ашиглан бүртгүүлсэн харилцагчдын төлсөн Subscription тутмаас сар бүр 10 урамшууллыг өөрийн бүртгэлтэй дансанд авна.
Партнер болж эхлэх үед 10%, цаашид Партнерийн кодоороо шинээр бүртгүүлэн хэрэглэгч болгосон харилцагчийн тоо, хувь хэмжээнээс хамааран тухайн хувь хэмжээ өсөж, шат ахих боломжтой.
Хэрхэн Партнер болох вэ?

1

Тухайн хувь хүн, байгууллага нь Партнерын дугаар авах шаардлагатай.

2

Хувь хүн, байгууллагын мэдээлэл, харилцах данс, холбоо барих мэдээлэл болон холбогдох бусад мэдээллийг илгээх

3

Партнершип хөтөлбөрийн үйлчилгээний нөхцөлтэй танилцах

4

Тухайн хувь хүн, байгууллага нь Партнерын дугаар авах шаардлагатай.

5

Хувь хүн, байгууллагын мэдээлэл, харилцах данс, холбоо барих мэдээлэл болон холбогдох бусад мэдээллийг илгээх

ПАРТНЕРШИП

хөтөлбөрт бүртгүүлэх